ਪਾਰਕਿੰਗ

Grand Hotel Empire ਵਿਖੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ € 15 ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਲਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਕਗਰਜ ਹਉਟਬਹਾਨਹੌਫ ਸੂਡ (ਗੈਟਲੁਟ੍ਰਸਟਾਸ 112-116) ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਗਰਾਜ ਮਿਲੇਗਾ.